Αντικείμενο του έργου

Το έργο HOMBAT επιδιώκει να συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην:

 • προώθηση και ενίσχυση της πρόληψης και της αντιμετώπισης του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία.

 • ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού εκφοβισμού.

 • ανάπτυξη μίας πολυπαραγοντικής συνεργασίας φορέων και στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την καταπολέμηση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου.

 • αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον Ομοφοβικό και Τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον και στην ενίσχυση της πρόληψης μέσω της αλλαγής νοοτροπίας των μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, σχολικών συμβούλων και επαγγελματιών και της στάσης τους απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.

Το έργο HOMBAT απευθύνεται κυρίως σε:

 • σχολικούς συμβούλους και λοιπούς επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • μαθητές/-ήτριες πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • γονείς μαθητών/-ριών πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • εκπαιδευτικές αρχές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών & λοιπούς επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένονται τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων και βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων/επαγγελματιών στον τομέα της εκπαίδευσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού εκφοβισμού

 • Ενίσχυση της συνεργασίας πολλών φορέων και της ανταλλαγής απόψεων για την καταπολέμηση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον Ομοφοβικό και Τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον και αλλαγή της στάσης των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβούλων και των λοιπών επαγγελματιών του τομέα της εκπαίδευσης απέναντι στο φαινόμενο αυτό.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαρκέσει 24 μήνες (Οκτώβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2019).